Sopimusehdot

 

Söderby-Boden Oy Ab:n (Island riddles) yleiset sopimusehdot

 

Johdanto

Söderby-Boden Oy Ab tarjoaa asiakkaille itsenäisesti kuljettavan kävelyreitin Pellingissä yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Näitä kävelyreittejä kutsutaan Island riddle-reiteiksi (jäljempänä niihin viitataan termillä ”reitti”).

Reitit käsittävät näkymättömän polun ja rasteja. Rasteihin liittyy peli, laite ja/tai kuvaus, joiden avulla osanottaja voi selvittää seuraavan aseman sijainnin. Jos asia ei selviä muutamassa minuutissa, käytettävissä on neuvontapalvelu, josta saa apua tekstiviestillä tai soittamalla.

Näissä yleisissä sopimusehdoissa on kuvattu Söderby-Boden Oy Ab ja reitillä kulkevien osanottajien sopimusperäiset oikeudet ja velvollisuudet.

1. Sopijapuolet

1.1 Palveluntarjoaja

Söderby-Boden Oy Ab, jonka kotipaikka sijaitsee Pellingissä (jäljempänä ”Söderby-Boden” tai ”palveluntarjoaja”). Palveluntarjoaja tekee yhteistyötä valittujen kumppanien (jäljempänä ”kumppaniyritykset”) kanssa reitin tarjoamiseksi täydellisenä pakettina.

1.2 Osanottajat

Osanottajat (jäljempänä ”osanottajat” tai ”asiakkaat”) on luokiteltu yksityishenkilöiksi tai ryhmiksi:

- ”Yksityishenkilöillä” tarkoitetaan pieniä ryhmiä, joissa on 4–6 henkeä ja jotka kulkevat reittiä jalkaisin.

- ”Ryhmillä” tarkoitetaan suuria ryhmiä, joissa on vähintään 10 henkeä ja jotka kulkevat reittiä ainoastaan jalkaisin.

 

2. Sopimuksenteko

2.1 Palvelujen tarjonta
Söderby-Boden tarjoaa palvelujaan Internetissä verkkosivustonsa kautta.

2.2 Tilaus

2.2.1 Yksityishenkilöt
Napsauttamalla Tilaa-painiketta yksityishenkilö tekee sitovan tarjouksen ostaa yksi tai useampi Island riddle-tapahtuma. Sopimus yksityishenkilön kanssa syntyy, kun Söderby-Boden lähettää sähköpostiviestin, jossa on varausvahvistus ja Island riddle ohjeet.

2.2.2 Ryhmät
Ryhmät pyytävät ei-sitovaa tarjousta Söderby-Bodenilta Island riddle-tapahtumien myymiseksi puhelimitse tai sähköpostitse. Sopimus tulee voimaan, kun Söderby-Boden lähettää sähköpostiviestin, jossa on tilausvahvistus.

2.2.3 Sopimusehtojen hyväksyminen
Tilaamalla Island riddle-tapahtuman kaikki osanottajat hyväksyvät ehdoitta verkossa näkyvät hinnat (yksityishenkilöiden kohdalla) tai tarjouksessa mainitut hinnat ja tapahtuman hallintamaksun (ryhmien kohdalla) sekä nämä yleiset sopimusehdot.

2.3 Maksaminen
Yksityishenkilöt suorittavat Island riddle-maksut verkossa. 

Ryhmätilausten kohdalla Söderby-Boden lähettää laskun koko summasta postitse tai sähköpostitse.

Jos maksua, jota ei ole maksumuistutuksesta huolimatta suoritettu, joudutaan perimään oikeusteitse (ulosottona), osanottajalta veloitetaan 100 euron lisämaksu Söderby-Bodenille koituneiden kulujen peittämiseksi.

 

3. Sopimuksen muuttaminen

3.1 Yksityishenkilöt

3.1.1 Ei peruutusoikeutta
Tilauksia ei voi peruuttaa, mutta niitä voidaan muuttaa tai siirtää. Jos osanottajat eivät voi osallistua tapahtumaan, yksityishenkilöiden on ilmoitettava asiasta palveluntarjoajalle heti ja viimeistään 24 tuntia ennen alkuperäisen varauksen aloitusaikaa. Island riddle-tilausta voi muuttaa olemalla yhteydessä Island riddle asiakaspalveluun.

3.1.2 Tilauksen muuttaminen
Osanottajien määrän voi nostaa enintään kuudeksi. Osanottajat voivat ilmaiseksi vaihtaa toiselle ajankohdalle samana päivänä. Tämä on tehtävä 24 tuntia ennen alkuperäisen varauksen aloitusaikaa. Island riddle-tilausta voi muuttaa olemalla yhteydessä Island riddle asiakaspalveluun.

3.2 Ryhmät

3.2.1 Ei peruutusoikeutta

Tilauksia ei voi peruuttaa, mutta niitä voidaan muuttaa tai siirtää.

3.2.2 Tilauksen muuttaminen

Tilaushetken jälkeen osanottajien määrää voi pienentää viimeistään kahdeksan päivää ennen sovittua lähtöpäivää. Huomioi että pienin laskutettava ryhmäkoko on kuusi henkeä. Jos osanottajien määrää pienennetään seitsemän päivää ennen lähtöpäivää tai myöhemmin, alkuperäisestä tilaussummasta laskutetaan 100 prosenttia.

3.2.3 Lähtöpäivän muuttaminen

Tilaus voidaan siirtää toiseen päivään, jossa on vapaita lähtöhetkiä; tästä veloitetaan 50 euron käsittelymaksu.

Jos ryhmän osallistumista ei voida siirtää vaihtoehtoiseen päivään, tilaussumma veloitetaan kokonaan.

 

4. Palvelun laajuus

4.1 Omat palvelut

Island riddle-reitti käsittää erilaisia palveluja. Koska reittiä parannetaan jatkuvasti, tilausten välillä voi olla pieniä eroja. Söderby-Boden pidättää oikeuden tehdä muutoksia verkkosivustossa esiteltyihin palveluihin myös lyhyellä varoitusajalla.

Palveluntarjoajan palveluluettelossa on seuraavat palvelut:

- tilattujen Island riddle-reitin käyttö

- varaus- ja tietopalvelut - neuvontapalvelun käyttö tekstiviestillä tai soittamalla - pelin edellyttämät palvelut, kuten - laitteiden vuokraus 

Varausvahvistuksessa ja/tai tilauksessa mainittu palveluluettelo määrittää palveluntarjoajan tarjoaman palvelun laajuuden.

Island riddle-varausvahvistus oikeuttaa haltijaa käyttämään reittiä ja pelissä tarvittavia laitteita. 

 5. Takuu

Island riddle-reitti kulkee ulkotiloissa ja rastit ovat kaikkien ulottuvilla.

Huolimatta säännöllisistä tarkistuksista ja reitin ylläpidosta on siis mahdollista, että yksittäiset rastit voivat olla lyhyitä hetkiä pois toiminnasta (tai toimia vain osittain). Tällaisessa tilanteessa osanottajilla ei ole oikeutta takuukorvauksiin Söderby-Bodenilta.

Takuu ei ole myöskään voimassa siinä tapauksessa, että neuvonta, ohjeet tai muut tiedot eivät ole käytettävissä.

 

6. Osallistumisehdot

6.1 Osanottajilta edellytetyt asiat

Osanottajien on kyettävä kävelemään poluilla ja suunnistamaan kartan mukaan. Tämä edellyttää normaalia suuntavaistoa. Mitään paikallista tai alueellista tuntemusta ei tarvita.

Suositeltava vähimmäisikä on kuusi vuotta. Koululuokkien kohdalla suositellaan osallistumista 1. luokalta lähtien, jolloin jokaisessa ryhmässä on oltava vähintään 16 vuotias huoltaja mukana.

Lapset voivat osallistua vain vanhempiensa tai vähintään 16-vuotiaan valvojan seurassa. Kussakin tiimissä on oltava vähintään yksi henkilö, joka on yli 16-vuotias. 

 

6.2 Osanottajien tarvitsemat laitteet

Island riddle-reitillä tarvitaan seuraavia laitteita:

- kullakin tiimillä on oltava vähintään yksi älypuhelin, jossa on nettiyhteys ja jolla voi vastaanottaa ja soittaa puheluja; osanottajat vastaavat kaikista puhelu- ja käyttömaksuista.

- vapaa-ajan vaatteet ja hyvät kengät, jotka soveltuvat reitin kulkemiseen kulloisissakin sääolosuhteissa.

7. Vastuukysymykset ja vakuutukset

Osanottajat kulkevat Island riddle-reitillä omalla vastuullaan. Kukin yksittäinen osanottaja päättää itse, tarvitseeko hän vakuutusta. 

Söderby-Boden ei vastaa mistään suorista tai välillisistä henkilö- tai omaisuusvahingoista, joita koituu Island riddle-reitin ja sillä sijaitsevien rastien käytöstä.

Tämä vastuun rajoittaminen on voimassa myös siinä tapauksessa, että Island riddlen työntekijä menettelee lainvastaisesti tai törkeän huolimattomasti. Ainoana poikkeuksena on, jos itse palveluntarjoaja menettelee lainvastaisesti tai törkeän huolimattomasti.

 

8. Tietosuoja

Island riddle-tilausta varten tietoja kerätään, tallennetaan ja käsitellään lain edellyttämällä tavalla.

Henkilökohtaisia tietoja, kuten tilauksen yhteydessä tai sähköpostitse annettuja tietoja (esimerkiksi nimeä ja yhteystietoja), käytetään yksinomaan kirjeenvaihtoon asiakkaan kanssa ja käsitellään yksinomaan siinä tarkoituksessa, jota varten tiedot on annettu. Henkilökohtaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan silloin, kun se on liiketoiminnallisista syistä tarpeen. Henkilökohtaisia tietoja voidaan luovuttaa myös silloin, kun laki sitä edellyttää tai asiakas on siihen antanut nimenomaisen luvan.

Kaikki kolmansien osapuolien toimittamat palvelut, joita käytetään tietojen käsittelyyn, ovat tietosuojalakien määräysten alaisia. Asiakas suostuu siihen, että kaikkien osanottajien tiedot voidaan luovuttaa neuvontapalvelun henkilökunnalle sekä käytetyille kumppaniyrityksille tiedustelujen käsittelemiseksi ja hätätilanteiden hoitamiseksi.

 

 

9. Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet ja kaikki muut Islan riddle-reittiin, aloitusasiakirjoihin, suunnitelmiin, kuviin, teksteihin ja muihin Söderby-Boden materiaaleihin liittyvät oikeudet pysyvät aina palveluntarjoajalla.

Kaikenlainen Island riddle-idean, aloitusasiakirjojen ja/tai Söderby-Bodenin muiden tuotteiden kopiointi, ulkopuolisille luovuttaminen tai julkaiseminen joko sähköisessä tai muussa muodossa on kielletty ja johtaa syytteeseen siviili- ja/tai rikoslain nojalla.

 

10. Muut yleiset määräykset

10.1 Sopimusehtojen erillisyys ja kattavuus
Mikäli jokin Söderby-Bodenin ja sen asiakkaiden välisen sopimuksen määräyksistä on pätemätön tai muuttuu sellaiseksi, se ei vaikuta sopimuksen muiden määräysten pätevyyteen. Sopijapuolet korvaavat pätemättömän määräyksen pätevällä määräyksellä, joka on taloudelliselta vaikutukseltaan mahdollisimman lähellä pätemätöntä määräystä. Tämä määräys koskee kaikkia sopimuksessa mahdollisesti olevia porsaanreikiä mutatis mutandis -periaatteen mukaisesti.

10.2 Yleisten sopimusehtojen muutokset

Söderby-Boden pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia näihin yleisiin sopimusehtoihin asiasta etukäteen ilmoittamatta. Voimassa on sopimuksenteon aikana verkkosivustossa saatavilla oleva versio.

 

10.3 Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Palveluntarjoajan ja asiakkaiden väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset sopimusta koskevat riidat käsitellään yksinomaan Helsingissä, Suomessa.

 

Päivämäärä: Huhtikuu 2018